2. 7. 2020  14:59 Berta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Názov témy anglicky:
Preparation of Cyclopentyl Methyl Ether using Heterogeneous Catalysts
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Práca je zameraná na literárnu rešerš o možnostiach prípravy cyklopentylmetyléteru, jeho vlastnostiach a využití. Experimentálna časť bude venovaná optimalizácii reakčných podmienok a následnému štúdiu účinnosti heterogénnych katalyzátorov na báze aluminy a zeolitov v procese prípravy CPME z cyklopentanolu a metanolu v prietokovom reaktore pri vhodne zvolených podmienkach reakcie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.