27. 6. 2019  8:34 Ladislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
Názov témy anglicky: Economic and technological efficiency of recovery and disposal of municipal waste
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je poukázať na problémy týkajúce sa komunálneho odpadu z hľadiska technologických aj ekonomických ukazovateľov. Z pohľadu technologického sa práca bude zaoberať vylepšenými návrhmi v oblasti výroby alternatívneho paliva a zároveň študent spracuje aj rozbor vyrábanej zmesi, ktorý dá ucelený pohľad na používanú technológiu. Z ekonomického hľadiska sa vytvorí podkladová báza analyzovania oblasti nákladov, zároveň sa vyčíslia investičné náklady a vypočíta sa návratnosť investície. V závere študent uvedie opatrenia na zlepšenie oboch typov efektívnosti a poukáže na slabé miesta, ktoré bude treba v konkrétnom podniku odstrániť.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.