24. 8. 2019  22:00 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kvantovo-chemický popis komplexov viazaných slabými medzimolekulovými interakciami.
Názov témy anglicky: Quantum chemical descrption of complexes bonded by weak intermolecular interactions.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Jaroslav Granatier, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Jaroslav Granatier, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zameriava na prehľad používaných kvantovo-chemických metód pre štúdium komplexov viazaných van der Waalsovou interakciou, ktorá hrá veľmi dôležitú úlohu pre pochopenie dejov prebiehajúcich v biologických procesoch ale aj pri štúdiu katalýzy alebo adsorbcie rôznych molekúl na povrchoch. Štúdium týchto komplexov vyžaduje použitie základných kvantovo-chemických metód ako napríklad DFT ale aj sofistikovanejších prístupov ako napríklad MP2, CCSD(T) alebo CASPT2.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.