19. 10. 2020  17:58 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitoch
Názov témy anglicky:
Direct conversion of methane to the aromatic hydrocarbons over zeolites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt:
V súčasnosti sa metán využíva hlavne na energetické účely. Kvapalné uhľovodíky sa z neho získavajú nepriamo – konverziou na syntézny plyn a z neho ďalej Fisher-Tropshovou syntézou vznikajú uhľovodíky vyššie ako C1. Priamou katalytickou premenou metánu vznikajú veľmi kvalitné aromatické uhľovodíky do C10 a vo veľmi významnom množstve tiež vzniká dôležitá petrochemikália vodík. Hlavným problémom je nájdenie vhodného a stabilného katalytického systému, keďže dehydroaromatizácia metánu sa uskutočňuje pri teplote 700°C. Aromatizácia metánu prebieha na zeolitoch Mo/ZSM-5, pričom zeolit ZSM-5 môže byť rôzne post-syntézne upravovaný, čo zlepšuje aktivitu katalytického systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.