Oct 13, 2019   10:52 p.m. Koloman
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov
Title of topic in English: Hierarchically structured materials - recrystallization of zeolites
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Summary: Zeolity sú kryštalické aluminosilikáty, ktoré sú využívané v procesoch v ropnom a petrochemickom priemysle. Zeolity je možné upravovať viacerými spôsobmi ako napr. dekationizáciou, iónovou výmenou, dealumináciou, desilikáciou alebo rekryštalizáciou. Rekryštalizácia je inovatívny proces, pomocou ktorého je možné vytvárať mikro-mezopórové zeolity. Dochádza k zmenám ich fyzikálno-chemických vlastností a vytváraniu sekundárnej pórovej štruktúry a teda k zlepšeniu vnútornej difúzie – lepší transport látok k aktívnym centrám katalyzátora. Cieľom práce bude príprava hierarchicky štruktúrovaných zeolitov pomocou ich rekryštalizácie do rôzneho stupňa. Pripravené materiály budú charakterizované dostupnými fyzikálno-chemickými metódami a testované ako katalyzátory v modelovej reakcii.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.