23. 8. 2019  2:14 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov
Názov témy anglicky: Hierarchically structured materials - recrystallization of zeolites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Zeolity sú kryštalické aluminosilikáty, ktoré sú využívané v procesoch v ropnom a petrochemickom priemysle. Zeolity je možné upravovať viacerými spôsobmi ako napr. dekationizáciou, iónovou výmenou, dealumináciou, desilikáciou alebo rekryštalizáciou. Rekryštalizácia je inovatívny proces, pomocou ktorého je možné vytvárať mikro-mezopórové zeolity. Dochádza k zmenám ich fyzikálno-chemických vlastností a vytváraniu sekundárnej pórovej štruktúry a teda k zlepšeniu vnútornej difúzie – lepší transport látok k aktívnym centrám katalyzátora. Cieľom práce bude príprava hierarchicky štruktúrovaných zeolitov pomocou ich rekryštalizácie do rôzneho stupňa. Pripravené materiály budú charakterizované dostupnými fyzikálno-chemickými metódami a testované ako katalyzátory v modelovej reakcii.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.