7. 8. 2020  20:24 Štefánia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov
Názov témy anglicky:
Hierarchically structured materials - recrystallization of zeolites
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt:
Zeolity sú kryštalické aluminosilikáty, ktoré sú využívané v procesoch v ropnom a petrochemickom priemysle. Zeolity je možné upravovať viacerými spôsobmi ako napr. dekationizáciou, iónovou výmenou, dealumináciou, desilikáciou alebo rekryštalizáciou. Rekryštalizácia je inovatívny proces, pomocou ktorého je možné vytvárať mikro-mezopórové zeolity. Dochádza k zmenám ich fyzikálno-chemických vlastností a vytváraniu sekundárnej pórovej štruktúry a teda k zlepšeniu vnútornej difúzie – lepší transport látok k aktívnym centrám katalyzátora. Cieľom práce bude príprava hierarchicky štruktúrovaných zeolitov pomocou ich rekryštalizácie do rôzneho stupňa. Pripravené materiály budú charakterizované dostupnými fyzikálno-chemickými metódami a testované ako katalyzátory v modelovej reakcii.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.