Sep 15, 2019   4:12 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Syntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sít
Title of topic in English: Synthesis and characterization of mesoporous molecular sieves
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Summary: Mezopórové molekulové sitá sú materiály, ktoré sa vyznačujú vysokým merným povrchom a veľkým objemom pórov s uniformnou distribúciou prechodných mezopórov. Objavené boli začiatkom 90-tych rokov pracovníkmi firmy Mobil. Patria sem materiály typu MCM-41 s uniformnou distribúciou v rozsahu pórov 2 – 10 nm s paralelnými hexagonálne usporiadanými pórmi a MCM-48 s trojrozmernou pórovou štruktúrou. Vzhľadom na pórovú štruktúru sú tieto materiály mimoriadne vhodné na konverziu veľkých molekúl, prípadne na funkcionalizáciu vnútorného povrchu impregnáciou kovmi, funkčnými skupinami alebo heterogenizáciou homogenných katalyzátorov. Cieľom práce bude syntéza mezopórových molekulových sít typu MCM-41 a MCM-48, charakterizácia ich fyzikálno-chemických vlastností a testovanie v modelovej reakcii.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.