17. 7. 2019  16:44 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Syntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sít
Název tématu anglicky: Synthesis and characterization of mesoporous molecular sieves
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Mezopórové molekulové sitá sú materiály, ktoré sa vyznačujú vysokým merným povrchom a veľkým objemom pórov s uniformnou distribúciou prechodných mezopórov. Objavené boli začiatkom 90-tych rokov pracovníkmi firmy Mobil. Patria sem materiály typu MCM-41 s uniformnou distribúciou v rozsahu pórov 2 – 10 nm s paralelnými hexagonálne usporiadanými pórmi a MCM-48 s trojrozmernou pórovou štruktúrou. Vzhľadom na pórovú štruktúru sú tieto materiály mimoriadne vhodné na konverziu veľkých molekúl, prípadne na funkcionalizáciu vnútorného povrchu impregnáciou kovmi, funkčnými skupinami alebo heterogenizáciou homogenných katalyzátorov. Cieľom práce bude syntéza mezopórových molekulových sít typu MCM-41 a MCM-48, charakterizácia ich fyzikálno-chemických vlastností a testovanie v modelovej reakcii.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.