20. 7. 2019  11:22 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Syntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sít
Názov témy anglicky: Synthesis and characterization of mesoporous molecular sieves
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Mezopórové molekulové sitá sú materiály, ktoré sa vyznačujú vysokým merným povrchom a veľkým objemom pórov s uniformnou distribúciou prechodných mezopórov. Objavené boli začiatkom 90-tych rokov pracovníkmi firmy Mobil. Patria sem materiály typu MCM-41 s uniformnou distribúciou v rozsahu pórov 2 – 10 nm s paralelnými hexagonálne usporiadanými pórmi a MCM-48 s trojrozmernou pórovou štruktúrou. Vzhľadom na pórovú štruktúru sú tieto materiály mimoriadne vhodné na konverziu veľkých molekúl, prípadne na funkcionalizáciu vnútorného povrchu impregnáciou kovmi, funkčnými skupinami alebo heterogenizáciou homogenných katalyzátorov. Cieľom práce bude syntéza mezopórových molekulových sít typu MCM-41 a MCM-48, charakterizácia ich fyzikálno-chemických vlastností a testovanie v modelovej reakcii.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.