26. 8. 2019  9:10 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Chemická dealuminácia zeolitov
Názov témy anglicky: Chemical dealumination of zeolites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Zeolity sú kryštalické aluminosilikáty, ktoré sú využívané v takmer každom procese v ropnom a petrochemickom priemysle. Vzhľadom na ich limitujúce fyzikálne vlastnosti, je nutné ich pre reakcie veľkých molekúl rôzne upravovať. Chemickou dealumináciou sa rozumie selektívna extrakcia hliníka zo štruktúry zeolitov. Ako činidlá môžu byť použité rôzne anorganické kyseliny, kyselina EDTA, NH4SiF6 a podobné zlúčeniny. Na dealumináciu majú výrazný vplyv: teplota, koncentrácia, doba realizácie a pomer zeolit/činidlo. Cieľom práce bude sledovanie vplyvu rôznych chemických činidiel na dealumináciu zeolitov a ich vplyv na fyzikálno-chemické vlastnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.