23. 8. 2019  6:49 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Príprava bionafty pomocou transesterifikácie olejov na hydrotalcitoch
Názov témy anglicky: Preparation of biodiesel by transesterification of oils over hydrotalcites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Bionafta je ekologické palivo pre spaľovacie motory. Vyrába sa transesterifikáciou triglyceridov obsiahnutých v rastlinných olejoch s nízkomolekulovými alkoholmi. Reakcia prebieha v prítomnosti homogénnych katalyzátorov. V týchto reakciách majú používané homogénne katalyzátory mnoho nevýhod. Sú to: penenie oleja, znovu použitie katalyzátora v ďalšej reakcii je nemožné, nutné obtiažne čistenie odpadnej vody a získané produkty majú nízku kvalitu. Preto sa výskum zameriava na heterogénne katalyzátory, kde jedným z nich je aj hydrotalcit. Hydrotalcity predstavujú skupinu syntetických vrstevnatých materiálov, ktoré sú známe aj pod pojmom aniónové hlinky alebo to môžu byť vrstevnaté hydroxidy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHTI chemické technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.