21. 10. 2019  16:48 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Dehydroaromatizácia metánu na zeolitoch
Název tématu anglicky: Dehydroaromatization of methane over zeolites
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Priama konverzia metánu na vyššie uhľovodíky je účinným procesom riešenia problému zužitkovania zemného plynu. Hoci sa dosiahol pozoruhodný pokrok v dehydroaromatizácii metánu (DHA), nízka konverzia spôsobená tvrdými termodynamickými obmedzeniami, tvorba koksu a dezaktivácia katalyzátora sú najhlavnejšie problémy pri tomto procese. Molybdén ako aktívny kov na nosiči, ktorým je najčastejšie zeolit ZSM-5 patria medzi najsľubnejšie katalytické systémy. Najdôležitejšie meniteľné parametre tohto procesu sú: rôzne druhy aktívnych kovov a zeolitových nosičov, typ aktívnych častíc molybdénu, spôsob nánosu aktívneho kovu, reakčný mechanizmus a mechanizmus tvorby koksu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHTI chemické technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.