Oct 20, 2020   2:55 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Dehydroaromatizácia metánu na zeolitoch
Title of topic in English: Dehydroaromatization of methane over zeolites
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Priama konverzia metánu na vyššie uhľovodíky je účinným procesom riešenia problému zužitkovania zemného plynu. Hoci sa dosiahol pozoruhodný pokrok v dehydroaromatizácii metánu (DHA), nízka konverzia spôsobená tvrdými termodynamickými obmedzeniami, tvorba koksu a dezaktivácia katalyzátora sú najhlavnejšie problémy pri tomto procese. Molybdén ako aktívny kov na nosiči, ktorým je najčastejšie zeolit ZSM-5 patria medzi najsľubnejšie katalytické systémy. Najdôležitejšie meniteľné parametre tohto procesu sú: rôzne druhy aktívnych kovov a zeolitových nosičov, typ aktívnych častíc molybdénu, spôsob nánosu aktívneho kovu, reakčný mechanizmus a mechanizmus tvorby koksu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHTI Chemical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.