25. 8. 2019  22:03 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dehydroaromatizácia metánu na zeolitoch
Názov témy anglicky: Dehydroaromatization of methane over zeolites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Priama konverzia metánu na vyššie uhľovodíky je účinným procesom riešenia problému zužitkovania zemného plynu. Hoci sa dosiahol pozoruhodný pokrok v dehydroaromatizácii metánu (DHA), nízka konverzia spôsobená tvrdými termodynamickými obmedzeniami, tvorba koksu a dezaktivácia katalyzátora sú najhlavnejšie problémy pri tomto procese. Molybdén ako aktívny kov na nosiči, ktorým je najčastejšie zeolit ZSM-5 patria medzi najsľubnejšie katalytické systémy. Najdôležitejšie meniteľné parametre tohto procesu sú: rôzne druhy aktívnych kovov a zeolitových nosičov, typ aktívnych častíc molybdénu, spôsob nánosu aktívneho kovu, reakčný mechanizmus a mechanizmus tvorby koksu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHTI chemické technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.