22. 8. 2019  4:49 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Príprava hierarchicky štrukturovaných zeolitov a ich aplikácie
Názov témy anglicky: Preparation of hierarchical structured zeolites a their applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Zeolity sú kryštalické aluminosilikáty, ktoré sú využívané v takmer každom procese v ropnom a petrochemickom priemysle. Keďže zeolity sú po syntéze v sodnej forme takmer neaktívne je nevyhnutné ich pre katalytické využitie rôzne modifikovať. Upravovať ich je možné viacerými spôsobmi ako napr. dekationizáciou, iónovou výmenou, dealumináciou, desilikáciou alebo rekryštalizáciou. Rekryštalizácia je inovatívna metodika, pomocou ktorej je možné vytvárať mikro-mezopórové zeolity. Týmito metódami dochádza k zmenám ich fyzikálno-chemických vlastností a vytváraniu sekundárnej mezopórovej štruktúry a teda k zlepšeniu vnútornej difúzie – lepší transport látok k aktívnym centrám katalyzátora a zlepšeniu tvarovej selektivity zeolitov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHTI chemické technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.