18. 8. 2019  11:29 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze Berkeleylaktónu A.
Názov témy anglicky: Preparation of (S) -2-hydroxy-3-mercaptopropanoic acid and its analogs as a nucleophilic fragment in the synthesis of Berkeleylactone A.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Oľga Caletková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Oľga Caletková, PhD.
Abstrakt: Vypracovať literárnu rešerš k syntéze pripravovaných látok. Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a príbuzných nukleofilov pre syntézu analógov Berkeleylaktónu. Charakterizácia pripravených produktov štandardnými fyzikálno-chemickými metódami.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.