25. 8. 2019  9:40 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Spektroelektrochemické štúdium novo pripravených komplexov derivátov kyseliny salicylovej s p-prvkami a doplnkovým N- alebo P-ligandom
Názov témy anglicky: Spectroelectrochemical study of newly prepared complex derivatives of salicylic acid with p-elements and additional N- or P-ligand
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Karol Lušpai, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Karol Lušpai, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať elektrochemickým a spektroelektrochemickým štúdiom novo pripravených komplexných derivátov kyseliny salicylovej s p-prvkami (indium, cín, antimón...) a doplnkovými N- a P-ligandami (Fenantrolín, resp. Trifos 1). U látok sa predpokladá farmakolgické využitie. Používanými metódami na štúdium budú jednak konvenčná elektrochémia (cyklická voltampérometria), ako aj spektroelektrochémia, pri ktorej sa zaznamenáva zmena spektrálneho signálu (UV-VIS-NIR, EPR) v priebehu elektrochemickej oxidácie resp. redukcie, čo umožňuje získať pomerne presný obraz o študovanej vzorke.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.