19. 9. 2019  12:21 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťami.
Názov témy anglicky: Application of modified layered silicates for preparation of materials with functional properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Helena Pálková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Helena Pálková, PhD.
Abstrakt: Prírodné hlinitokremičitany s vrstevnatou štruktúrou (ílové minerály) patria medzi materiály s rozsiahlym využitím vďaka ich vlastnostiam ako aj ich prijateľnej cene. V súčasnosti sa zvýšená pozornosť venuje modifikácii týchto materiálov s cieľom zlepšenia/zmeny ich funkčných vlastností, a teda rozšírenia možností ich aplikácií. Najčastejšie používanou metódou na zmenu vlastností je použitie rôznych typov organických zlúčenín, povrchovo aktívnych látok (napr. organických katiónov, neiónových zlúčenín). Témou dizertačnej práce bude modifikácia vlastností vrstevnatých hlinitokremičitanov použitím rôznych typov organických zlúčenín. Cieľom je optimalizácia podmienok ich prípravy ako aj porozumenie mechanizmu interakcií medzi anorganickou a organickou zložkou v pripravených hybridných systémoch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHTIxA chemické technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.