18. 7. 2019  7:21 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a výroba prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN
Názov témy anglicky: Design and manufacture of a prototype transport unit for bearing units TBU 130x230x160 TN
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť prepravný prípravok pre krytovanú kuželíkovú ložiskovú jednotku TBU 130x230x160 TN. Jednotka sa používa v osobnej železničnej preprave pre nápravy koľajových vozidiel. V teoretickej časti sa práca zaoberá detailným popisom ložiskovej jednotky, možnosťami poškodenia so zameraním na poškodenia pri preprave, problematikou konštruovania, problematikou návrhu prípravkov a identifikáciou funkčných a technologických prvkov prípravku. V praktickej časti sa práca v druhom bode zaoberá technickým benchmarkingom existujúceho riešenia a posledným bodom je samotný návrh CAD modelu prípravku, tvorba výkresovej dokumentácie a výroba prípravku aditívnou technológiou. Diplomová práca bude vypracovaná na MTF STU a v KINEX BEARINGS a.s. Body zadania: 1. Štúdium problematiky návrhu prepravných prípravkov 2. Technický benchmarking 3. Návrh prepravného prípravku pre TBU 130x230x160 TN 4. Výroba prepravného prípravku pre TBU 130x230x160 TN 5. ZhodnotenieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.