Jun 24, 2019   7:25 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podniku
Title of topic in English: Stabilization of a qualified workforce in the industrial enterprise
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jana Plchová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Management of Chemical and Food Technologies - IM OUP REK
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jana Plchová, PhD.
Summary: V teoretickej časti práce bude spracovaná problematika pracovnej motivácie a pokojnosti zamestnancov v pracovnom procese vo väzbe na ich lojalitu voči zamestnávateľovi. Budú rozpracované jednotlivé faktory ovplyvňujúce stabilizáciu zamestnancov, od aktuálnej situácie na trhu práce a dopytu po pracovnej sile až po potreby a hodnoty zamestnancov a úroveň pracovného života, ktoré podnik zamestnancom poskytuje. Praktická časť diplomovej práce bude vypracovaná vo vybranom priemyselnom podniku. V praktickej časti práce bude preskúmaná úroveň naplnenia konkrétnych faktorov ovplyvňujúcich stabilitu pracovnej sily v podniku z pohľadu zamestnancov s cieľom poukázať na rozpory medzi očakávaniami zamestnancov a podnikovou realitou a navrhnúť nápravné opatrenia, ktorých implementácia by ovplyvnila nežiadúcu mieru fluktuácie v skúmanom podniku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RTP Control of Technological Processes in Chemical and Food Industries-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.