24. 6. 2019  11:39 Ján
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podniku
Názov témy anglicky: Stabilization of a qualified workforce in the industrial enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Plchová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Plchová, PhD.
Abstrakt: V teoretickej časti práce bude spracovaná problematika pracovnej motivácie a pokojnosti zamestnancov v pracovnom procese vo väzbe na ich lojalitu voči zamestnávateľovi. Budú rozpracované jednotlivé faktory ovplyvňujúce stabilizáciu zamestnancov, od aktuálnej situácie na trhu práce a dopytu po pracovnej sile až po potreby a hodnoty zamestnancov a úroveň pracovného života, ktoré podnik zamestnancom poskytuje. Praktická časť diplomovej práce bude vypracovaná vo vybranom priemyselnom podniku. V praktickej časti práce bude preskúmaná úroveň naplnenia konkrétnych faktorov ovplyvňujúcich stabilitu pracovnej sily v podniku z pohľadu zamestnancov s cieľom poukázať na rozpory medzi očakávaniami zamestnancov a podnikovou realitou a navrhnúť nápravné opatrenia, ktorých implementácia by ovplyvnila nežiadúcu mieru fluktuácie v skúmanom podniku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.