Sep 19, 2019   6:07 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Korózna odolnosť materiálov vhodných pre jadrovú energetiku
Title of topic in English: Corrosion resistance of materials suitable for nuclear energetics
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Summary: Fluoridové taveniny majú vhodné fyzikálno-chemické vlastnosti a stabilitu pri vysokých teplotách, čo ich predurčuje na použitie ako teplonosného média v novej generácii jadrových reaktorov (Generation IV.), ako aj pri prepracovaní vyhoreného jadrového paliva. V takýchto MSR-reaktoroch (Molten Salt Reactors), fluoridové taveniny slúžia ako palivo alebo chladiace médium. Ich prednosťou je, že sú vhodné aj pre termochemickú výrobu vodíka. Problémom ich použitia pri vysokých teplotách je však korózia konštrukčných materiálov reaktora. Preto je výskum korózie potenciálnych materiálov vo fluoridových taveninách kľúčovou úlohou. Tento projekt je zameraný na skúmanie koróznej odolnosti vybraných materiálov v roztavenej eutektickej zmesi LiF-NaF-KF pomocou metódy merania polarizačného odporu. Súčasťou testov koróznej odolnosti sú aj analýzy povrchu materiálov po korózii (EDX, XRD, AFM), ako aj zloženia koróznych splodín a zatuhnutých tavenín (EDX, XRD).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHTI Chemical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.