Jun 16, 2019   7:28 a.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Nové nanočastice a ich využitie pri separácii organických látok
Title of topic in English: New nanoparticles and their application in separations of organics
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Summary: Príprava nových modifikovaných nanočastíc. Stabilita suspenzií modifikovaných nanočastíc v rozpúšťadlách s iónovými kvapalinami a ich fyzikálno-chemické vlastnosti. Reologické vlastnosti suspenzií. Testovanie separačných vlastností rozpúštadiel s nanočasticami so zameraním na získavanie karboxylových kyselín z fermentačných roztokov. Rovnováha L/L v skúmaných systémoch. Predpokladá sa významý podiel experimentálnych prác. Príbuzné publikácie vedúcich sú na web stránke https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Schlosser/?ev=prf_highlLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHEI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.