21. 10. 2019  7:16 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nové nanočastice a ich využitie pri separácii organických látok
Názov témy anglicky: New nanoparticles and their application in separations of organics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Abstrakt: Príprava nových modifikovaných nanočastíc. Stabilita suspenzií modifikovaných nanočastíc v rozpúšťadlách s iónovými kvapalinami a ich fyzikálno-chemické vlastnosti. Reologické vlastnosti suspenzií. Testovanie separačných vlastností rozpúštadiel s nanočasticami so zameraním na získavanie karboxylových kyselín z fermentačných roztokov. Rovnováha L/L v skúmaných systémoch. Predpokladá sa významý podiel experimentálnych prác. Príbuzné publikácie vedúcich sú na web stránke https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Schlosser/?ev=prf_highlObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.