28. 10. 2020  3:15 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Bytový dom
Názov témy anglicky:
Residential house
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:
5
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Abstrakt:
Záverečná bakalárska práca rieši bytový dom na úrovni projektu na realizáciu stavby. Má dve časti, grafickú a textovú časť. Grafická časť bude obsahovať situáciu, 3 pôdorysy, 2 rezy, pohľad, vykresy vybraných detailov a poster. Textovú časť bude tvoriť technická správa, výpisy profesných prác (napr.stolárskych prác,zámočníckych prác a klampiarskych výrobkov), výpisy stavebých úprav zdravotnej techniky a vykurovania, resp. tepelnotechnické posúdenie minimálne v rozsahu STN 73 0540-2:2012.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.