May 23, 2019   5:37 p.m. Želmíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia dát, in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie
Title of topic in English: Localized 1H MRS and data quantifications in vivo spectra by jMRUI softvere
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce, ktorá je súčasťou výskumu neurodegenerácie mozgu, skúmaného na animálnych modeloch technikou in vivo magnetickej rezonancie je hľadanie nových MRS biomarkerov včasných štádií modelovaných degenerácií mozgu pomocou lokalizovanej 1H MRS a kvantifikácia protónových MRS dát pomocou programov LCModel a jMRUI. Úlohou diplomanta bude meranie in vivo 1H MR spektier v presne vymedzenom objeme potkanieho mozgu na živých experimentálnych zvieratách rozdelených do príslušných skupín (patologické, liečené).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.