21. 8. 2019  20:07 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia dát, in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie
Názov témy anglicky: Localized 1H MRS and data quantifications in vivo spectra by jMRUI softvere
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce, ktorá je súčasťou výskumu neurodegenerácie mozgu, skúmaného na animálnych modeloch technikou in vivo magnetickej rezonancie je hľadanie nových MRS biomarkerov včasných štádií modelovaných degenerácií mozgu pomocou lokalizovanej 1H MRS a kvantifikácia protónových MRS dát pomocou programov LCModel a jMRUI. Úlohou diplomanta bude meranie in vivo 1H MR spektier v presne vymedzenom objeme potkanieho mozgu na živých experimentálnych zvieratách rozdelených do príslušných skupín (patologické, liečené).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.