Sep 16, 2019   2:39 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
Title of topic in English: Study of thermocatalytic decomposition of biomass in the micro-reactor GC-MS system
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Summary: Na oddelení OOTKR máme mikroreaktor spojený s plynovým chromatografom na analýzu látok a s hmotnostným detektorom na identifikáciu zložiek, ktoré vznikajú pri tepelnom rozklade biomasy za prítomnosti rozličných katalyzátorov. Toto zariadenie umožní študovať termický rozklad rozličných druhov biomasy za aj bez prítomnosti katalyzátorov pri rozličných reakčných podmienkach. Umožní tak zistiť (a v rámci SR zmapovať), že z akej zložky biomasy (napr. poľnohospodárskeho alebo lesného odpadu) aké potenciálne zaujímavé látky vznikajú a optimalizovať podmienky ich tvorby. Cieľom DP je študovať tieto procesy teoreticky formou rešerše a prakticky v laboratóriu na uvedenom prístroji.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHTI Chemical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.