19. 10. 2019  6:50 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
Názov témy anglicky: Study of thermocatalytic decomposition of biomass in the micro-reactor GC-MS system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Abstrakt: Na oddelení OOTKR máme mikroreaktor spojený s plynovým chromatografom na analýzu látok a s hmotnostným detektorom na identifikáciu zložiek, ktoré vznikajú pri tepelnom rozklade biomasy za prítomnosti rozličných katalyzátorov. Toto zariadenie umožní študovať termický rozklad rozličných druhov biomasy za aj bez prítomnosti katalyzátorov pri rozličných reakčných podmienkach. Umožní tak zistiť (a v rámci SR zmapovať), že z akej zložky biomasy (napr. poľnohospodárskeho alebo lesného odpadu) aké potenciálne zaujímavé látky vznikajú a optimalizovať podmienky ich tvorby. Cieľom DP je študovať tieto procesy teoreticky formou rešerše a prakticky v laboratóriu na uvedenom prístroji.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.