Oct 14, 2019   3:55 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh automatizovaného zariadenia pre určovanie modelu výrobku
Title of topic in English: Design of an automated device to determine the product model
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Summary: 1. Analyzujte prehľad riešenej problematiky 2. Popíšte výrobnú linku ultrazvukového zvárania 3. Navrhnite riešenia pre zníženie ľudských chýb vo výrobnom procese 4. Vyberte optimálne riešenie 5. Zhodnoťte svoj návrh 1. V prvej časti sa diplomová práca zaoberá literárnymi a internetovými zdrojmi informácií ohľadom výrobných procesov, manažmentu kvality, znižovania rizikovosti ľudských faktorov a ich analytických techník. V tejto časti je takisto popísaný princíp ultrazvukového zvárania a použitie simulačných systémov resp. počítačovej podpory vo výrobných procesoch. 2. Druhá časť je venovaná konkrétnemu popisu výrobnej linky. Toku materiálu, tech. údaje a vlastnosti daných zariadení, výrobnému postupu a vplyvu chýb. 3. V tretej časti je uvedené použitie analytickej techniky na zvyšovanie kvality vo výrobnom procese, vrátane návrhu riešení zlepšenia konkrétnej výrobnej linky. 4. V poslednej časti sa práca zaoberá zhodnotením riešení a ich simuláciou v simulačnom programe. Na základe výstupných štatistík simulačného programu bude vybraný najprijateľnejší postup s prihliadnutím i na praktické hľadisko.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.