Aug 17, 2019   8:04 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Koncepcia vegetačných úprav dopravných komunikácií
Title of topic in English: Green infrastructure along transport lines
State of topic: approved (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Summary: V zmysle metodických pokynov Ministertsva dopravy SR sa pod pojmom vegetačné úpravy rozumie úprava stavebných častí stavby – napr. násypy, zárezy, odpočívadlá, kriţovatky, stredný deliaci pás, plochy pozdĺţ protihlukových stien, oporných múrov, portálových stien atď., pomocou vegetačných prvkov – trávnik, dreviny – stromy, kry a popínavé dreviny, bezprostredne po ukončení výstavby. Technické podmienky sa vzťahujú na vegetačné úpravy, ktoré sú realizované na plochách v majetku obstarávateľa, alebo správcu komunikácie a sú charakteristické tým, ţe sú zväčša realizované v extraviláne (voľná krajina). Diplomová práca sa bude zameriavať na 1. začlenenie pozemnej komunikácie do krajiny, zníženie pôsobenia ako cudzorodého prvku v krajine; 2. ozelenenie a rekultivácia depónií, zemníkov a lomov; 3. estetické prekrytie stavieb v blízkosti komunikácií; 4. prekrytie stavieb popínavou vegetáciou (protihlukové steny, oporné a zárubné múry, portálové steny tunelov, polovegetačných oporných systémov).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-KKP Landscaping and Landscape Planning-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.