Jun 26, 2019   7:52 a.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Polyfunkčný dom v Slivenci - Praha
Title of topic in English: Multifunctional house in Slivenec - Praha
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Summary: Predmetom bakalárskej práce je spracovanie architektonického návrhu Polyfunkčného domu v katastrálnom území Slivenec - Praha. Zadanie práce vychádza z architektonickej súťaže s rovnomenným názvom ako je názov práce. Súčasťou komplexného riešenia je návrh spoločenskej sály a knižnice, všetkých súvisiacich prevádzok a malometrážnych bytových jednotiek. Novo navrhovaný objekt by mal vytvoriť dôstojný priestor pre spoločenský a kultúrny život obce. Malometrážne byty budú určené pre seniorov, mladé rodiny, učiteľov a zamestnancov mestskej časti. Súčasťou práce je aj úprava nadväzujúceho verejného priestoru a riešenie dopravy. Technické a prevádzkové riešenie by malo zodpovedať súčasným štandardom. Návrh by mal rešpektovať ekonomické možnosti zadávateľa súťaže. Nové objekty umiestňovať iba na pozemkoch MČ v rámci riešeného územia. Pre dopravné napojenie a riešenie širších vzťahov verejného priestranstva je možné zahrnúť do návrhu pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta Praha. V súčasnosti sa na pozemku nachádza existujúci objekt ovčínu. Dnes sa v ňom nachádza sklad a dielňa pre potreby obce. Je na zvážení študenta, či tento objekt odstrániť, ponechať, alebo použiť niektoré jeho časti. Záverečná práca obsahuje textovú časť zloženú zo sprievodnej správy, súhrnnej technickej správy, technickej správy a príloh. Ďalej obsahuje grafickú časť pozostávajúcu z portfólia obsahujúce architektonickú a aj konštrukčnú časť , zvlášť konštrukčnú časť v mierke 1:50, detailov a postra. Projektová dokumentácia je vypracovaná na úrovni architektonickej štúdie, s podrobným riešením zadaných architektonicko-konštrukčných detailov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.