17. 11. 2019  21:59 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza hluku tomografu na báze magnetickej rezonancie
Názov témy anglicky: Analysis of the noise of the tomograph based on magnetic resonance
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Abstrakt: Pri snímaní obrazu v MR tomografe vznikajú vibrácie, ktorých dôsledkom je generovanie akustického hluku. Diplomová práca je zameraná na meranie intenzity a nahrávanie hlukov pre typické MR sekvencie s rôznym nastavením parametrov snímania a následné objektívne i subjektívne posúdenie ich vplyvu na ľudský organizmus. Objektívna analýza sa bude realizovať pomocou štatistického vyhodnotenia energetických a spektrálnych parametrov nasnímaných hlukov. Na subjektívne hodnotenie bude slúžiť posluchový test so súčasným použitím zvukov z databázy IADS2007. Merania budú vykonávané na zariadení E-SCAN Esaote Opera pracujúcom so slabým magnetickým poľom, ktoré je inštalované na ÚM SAV v Bratislave.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.