Jul 22, 2019   12:36 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Priestorový náboj v dielektrických štruktúrach
Title of topic in English: Space charge in dielectric structures
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Summary: V izolačných systémoch sa počas prevádzky hromadí v ich objeme ako aj pri elektródach náboj, ktorý má pôvod jednak v nehomogenite vlastného materiálu, jednak v prielektrodových javoch (blokujúci kontakt alebo injekcia náboja). Náboj mení rozloženie intenzity elektrického poľa v systéme. Zisťovanie priebehu intenzity je dôležité pre posúdenie elektrického namáhania zariadenia. Javy spojené s hromadením náboja zisťujeme pomocou merania impedancie objektu kombinovaným (jednosmerným a striedavým) napätím. V rámci diplomovej práce sa budú riešiť nasledujúce úlohy: 1. Na základe prehľadu literatúry definovanie základných rovníc pre výpočet priestorového náboja. 2. Overenie riešení pre existujúce známe modely rozloženia náboja. 3. Realizácia pracoviska pre meranie impedancie objektov kombinovaným napätím. 4. Meranie frekvenčných závislostí impedancií predložených vzoriek izolačných štruktúr. 5. Porovnanie výsledkov meraní s modelovými riešeniami rozloženia náboja. 6. Vyhodnotenie skúmaných štruktúr z hľadiska elektrického namáhania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-EE Electrical Power Engineering-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.