16. 9. 2019  6:07 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Priestorový náboj v dielektrických štruktúrach
Názov témy anglicky: Space charge in dielectric structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Abstrakt: V izolačných systémoch sa počas prevádzky hromadí v ich objeme ako aj pri elektródach náboj, ktorý má pôvod jednak v nehomogenite vlastného materiálu, jednak v prielektrodových javoch (blokujúci kontakt alebo injekcia náboja). Náboj mení rozloženie intenzity elektrického poľa v systéme. Zisťovanie priebehu intenzity je dôležité pre posúdenie elektrického namáhania zariadenia. Javy spojené s hromadením náboja zisťujeme pomocou merania impedancie objektu kombinovaným (jednosmerným a striedavým) napätím. V rámci diplomovej práce sa budú riešiť nasledujúce úlohy: 1. Na základe prehľadu literatúry definovanie základných rovníc pre výpočet priestorového náboja. 2. Overenie riešení pre existujúce známe modely rozloženia náboja. 3. Realizácia pracoviska pre meranie impedancie objektov kombinovaným napätím. 4. Meranie frekvenčných závislostí impedancií predložených vzoriek izolačných štruktúr. 5. Porovnanie výsledkov meraní s modelovými riešeniami rozloženia náboja. 6. Vyhodnotenie skúmaných štruktúr z hľadiska elektrického namáhania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.