22. 9. 2019  16:49 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Príprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíka
Názov témy anglicky: Preparation and characterisation of structures with metal oxides for photo-electrochemical hydrogen generation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Abstrakt: V snahe o premenu a uchovanie energie slnečnej žiarenia do formy dlhodobo využiteľného zdroja energie sa do popredia dostáva jeho premena na chemickú energiu vodíka, ktorý je možné následne použiť ako palivo. Tato práca je zameraná na prípravu a charakterizáciu štruktúr na báze kremíka a oxidov kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíka. Oxidy kovov sa budú pripravovať technológiou nanášania po atomárnych vrstvách v spolupráci so SAV. V rámci tejto práce bude študent využívať viaceré elektrické a optické metodiky analýzy materiálov a štruktúr a priamo sa podieľať na vývoji tohto nového zdroja energie. Práca sa bude realizovať v spolupráci so Slovenskou Akadémiou Vied a bude realizovaná v rámci aktuálnych projektov VEGA a APVV.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.