21. 9. 2019  23:28 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Grafické vykresľovanie priebehu dát čítaných zo sériovej linky
Názov témy anglicky: Graphical plotting of data from serial bus
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Adam Sojka
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Adam Sojka
Abstrakt: V priemysle sa používa veľké množstvo senzorov pre meranie rôznych veličín. Pritom tieto dáta je potrebné nejakým spôsobom vhodne interpretovať, aby ich operátor vedel správne vyhodnotiť a podľa toho reagovať. Tento princíp môže reprezentovať počítač komunikujúci s jedným alebo viacerými mikropočítačmi čítajúcimi dáta napríklad z analógovo digitálneho prevodníka. Cieľom tejto práce bude vytvoriť softvér pre osobný počítač, ktorý bude čítať dáta zo sériovej linky a bude tieto dáta vhodne zobrazovať. Tento softvér by mal byť schopný zobrazovania či už online dát alebo zaznamenaných dát z jedného a viac zariadení podľa špecifikácie užívateľa. Užívateľ si takisto bude môcť zvoliť typ zobrazenia 2D alebo 3D graf, mierku a iné relevantné parametre. Úlohy: 1. Naštudujte si sériovú komunikáciu osobného počítača s jedno-čipovými mikropočítačmi. 2. Naštudujte si ako vhodne navrhnúť užívateľské rozhranie s ohľadom na zobrazovanie dát a intuitívnosť pri ich interpretovaní užívateľom. 3. Naštudujte si programovací jazyk Python a vhodné knižnice pre tvorbu grafického užívateľského prostredia. 4. Zostrojte testovacie zariadenie, ktoré bude sprostredkovávať dáta po sériovej linke. 5. Vytvorte pomocou programovacieho jazyku Python softvér, ktorý bude vykresľovať dáta čítané zo sériovej linky a bude možné toto vykresľovanie vhodne nastaviť podľa potrieb užívateľa. 6. Vytvorte dokumentáciu a návod na použitie. 7. Vyhodnoťte výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.