Jul 20, 2019   9:20 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh zlepšenia systému manažérstva kvality a príslušnej dokumentácií v spoločnosti OFZ a.s.
Title of topic in English: Proposal to improve the quality management system and relevant documentation in OFZ a.s
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Summary: Kvalita je miera, s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa požiadavky.Manažérstvo kvality predstavuje koordinované činnosti zamerané na usmerňovanie a riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu. Systém manažérstva kvality je systém manažérstva na usmerňovanie a riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu. Proces možno chápať ako súbor činností, ktoré využívajú zdroje a riadia sa tak aby umožnili transformáciu vstupov na výstupy. Výstup z jedného procesu často predstavuje vstup do ďalšieho procesu.Aplikáciu systému procesov v rámci organizácie spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou, ako aj manažérstvo kvality je zamerané na produkciu žiadaných výstupov teda možno chápať ako procesný prístup.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.