21. 10. 2019  10:00 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vývoj nových materiálov pre zásobníky tepla a interakcia týchto materiálov s akumulačným médiom.
Názov témy anglicky: Development of new materials for heat storage container and interactions of these materials with heat storage media.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Cieľom práce je analyzovať interakciu konštrukčných materiálov tepelného zásobníka s akumulačným médiom pri cyklickej tepelnej záťaži. Ako konštrukčné materiály tepelných zásobníkov budú uvažované rôzne typy betónov, rôzne zliatiny ako aj iné nekovové komponenty a báze čadiča. Akumulačné média budú rôzne roztavené soli. Použité metódy výskumu budú simultánna termická analýza, difrakčné a spektrálne metódy.
Anotácia anglicky: The target is to analyse the interactions of construction materials used for heat storage container with heat storage media. Various types of concrete, alloys and non-metallic components based on basalt will be considered as materials for heat storage containers. Various molten salts will be considered as heat storage media. Investigation methods will be simultaneous thermal analysis, diffraction and spectral methods.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ATEM anorganické technológie a materiály
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály