24. 8. 2019  15:33 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
Názov témy anglicky: Robust Predictive Control of Chemical Processes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je rozpracovať systematický prístup k syntéze efektívneho robustného prediktívneho riadenia pre nelineárne systémy s neurčitosťami a s obmedzeniami veličín. Výskum sa zameria na rozloženie nelineárneho problému riadenia na postupnosť lineárnych problémov, kedy sa problém nekonvexnej optimalizácie zredukuje na problém konvexnej optimalizácie. Budú sa vyvíjať metódy zamerané na zníženie konzervativizmu a algoritmy robustného prediktívneho riadenia založené na riešení lineárnych maticových nerovností. Navrhnuté metódy a algoritmy sa aplikujú na riadenie vybraných typov chemickotechnologických procesov.
Anotácia anglicky: The aim of the thesis is to develop systematic approach to the synthesis of an efficient robust predictive control for constrained nonlinear systems. Research will be oriented on decomposition of a nonlinear control problem into a sequence of linear control problems, when a nonlinear non-convex optimization problem is reduced to a convex optimization problem. The robust predictive control methods will be developed with the aim to reduce the conservativeness and the designed algorithms will be based on the solution of linear matrix inequalities. Designed methods and algorithms will be implemented on specific processes used in chemical technology.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-RPxA riadenie procesov-- nezadané -- -- nezadané --
D-RP riadenie procesov-- nezadané -- -- nezadané --