19. 8. 2019  20:34 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Robustné fuzzy riadenie chemickotechnologických procesov
Názov témy anglicky: Robust Fuzzy Control of Chemical Processes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je rozpracovať systematický prístup k syntéze efektívneho robustného fuzzy riadenia nelineárnych systémov s parametrickými neurčitosťami. Na modelovanie nelineárnych systémov budú použité Takagiho-Sugenove (T-S) modely aj v spojitej a aj v diskrétnej forme. Pre oba typy fuzzy T-S modelov sa budú hľadať podmienky robustnej stabilizácie. Tieto sa pretransformujú do tvaru lineárnych maticových nerovností (LMI) a návrh robustných fuzzy regulátorov bude založený na riešení týchto LMI. Navrhnutá metodológia a algoritmy sa aplikujú na riadenie vybraných typov chemickotechnologických procesov.
Anotácia anglicky: The aim of the thesis is develop a systematic approach to the effective robust fuzzy control for nonlinear systems in the presence of parametric uncertainties. The Takagi–Sugeno fuzzy models will be adopted for fuzzy modelling of nonlinear systems in both, continuous-time and discrete-time forms. In both cases, sufficient conditions for robust stabilization will be derived. These conditions will be transformed into the linear matrix inequalities (LMIs) and the robust fuzzy controller synthesis will be based on solution of the LMIs. Designed methods and algorithms will be implemented on specific processes used in chemical technology.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-RP riadenie procesov-- nezadané -- -- nezadané --
D-RPxA riadenie procesov-- nezadané -- -- nezadané --