3. 7. 2020  15:42 Miloslav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Komunitné centrum Vígľaš – interiér
Názov témy anglicky:
Community Center Vígľaš – interior
Stav témy:
schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Fakulta:
Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko:
Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je komplexná architektonická štúdia interiéru vybraných priestorov komunitného centra situovaného v obci Vígľaš. Súčasťou interiérového projektu sú koncepčné dispozično-prevádzkové a výtvarno-kompozičné súvislosti, detailný návrh povrchov zvislých konštrukcií, podláh a podhľadov, návrh farebnosti, osvetlenia, zariaďovacích predmetov, dizajnové a technicko-konštrukčné riešenie zvolených atypických súčastí stavebného interiéru a mobiliáru. V procese tvorby i finálnom dokumentačnom výstupe sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkčnosť, úžitkovosť a estetické výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.