16. 10. 2019  11:20 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: POLYFUNKČNÝ OBYTNÝ KOMPLEX - NOVÉ CENTRUM- BRATISLAVA,PETRŽALKA
Název tématu anglicky: POLYFUNCTIONAL RESIDENTIAL COMPLEX - NOVÉ CENTRUM - BRATISLAVA,PETRŽALKA
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Abstrakt: Špecifikom riešeného územia je problematika návrhu nového bývania v polohe centrálnej rozvojovej osi Petržalky v tesnej nadväznosti na prímestskú zónu staronového Chorvátskeho ramena s budúcim rekreačným potenciálom zeleného koridoru. V centre riešeného územia je plánovaná poloha integrovanej zástavky električky resp. MHD všeobecne. Jej poloha je pre budúcu zástavbu limitom a potenciálom zároveň, predpokladajúcim vznik lokálneho centra tejto mestskej časti s jeho multifunkčnou skladbou obchodnej , či kultúrnej a voľnočasovej vybavenosti miestneho prípadne mestského významu ( jestvujúci kostol Sv. Rodiny s parkovou zeleňou, vodný prvok Chorvátskeho ramena s parkovou zeleňou so športovou či kultúrno-spoločenskou a voľnočasovou funkciou). Predmetom návrhu diplomovej práce bude komplex objektov s prevažne obytnou funkciou, s viacfunkčným, prípadne viacúrovňovým parterom s funkčnou náplňou občianskej vybavenosti, služieb, voľnočasových aktivít a komunitných funkcií. Vnútroblokové priestory budú obsahovať funkčne diferencovaný verejný priestor a funkčne zónovanú verejnú zeleň. V súlade s územným plánom zóny pre návrh komplexu polyfunkčných budov bude prelínanie prevládajúcej funkcie trvalého bývania rôznych kategórií s funkciou pracovných a kancelárskych priestorov a s funkciou služieb, obchodu a voľnočasových športových, kultúrnych a komunitných aktivít s ponukou dostatočného počtu a druhovosti parkovacích miest na teréne, v podzemí, či v parkovacom domeOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.