Oct 15, 2019   4:41 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: POLYFUNKČNÝ OBYTNÝ KOMPLEX - NOVÉ CENTRUM- BRATISLAVA,PETRŽALKA
Title of topic in English: POLYFUNCTIONAL RESIDENTIAL COMPLEX - NOVÉ CENTRUM - BRATISLAVA,PETRŽALKA
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Summary: Špecifikom riešeného územia je problematika návrhu nového bývania v polohe centrálnej rozvojovej osi Petržalky v tesnej nadväznosti na prímestskú zónu staronového Chorvátskeho ramena s budúcim rekreačným potenciálom zeleného koridoru. V centre riešeného územia je plánovaná poloha integrovanej zástavky električky resp. MHD všeobecne. Jej poloha je pre budúcu zástavbu limitom a potenciálom zároveň, predpokladajúcim vznik lokálneho centra tejto mestskej časti s jeho multifunkčnou skladbou obchodnej , či kultúrnej a voľnočasovej vybavenosti miestneho prípadne mestského významu ( jestvujúci kostol Sv. Rodiny s parkovou zeleňou, vodný prvok Chorvátskeho ramena s parkovou zeleňou so športovou či kultúrno-spoločenskou a voľnočasovou funkciou). Predmetom návrhu diplomovej práce bude komplex objektov s prevažne obytnou funkciou, s viacfunkčným, prípadne viacúrovňovým parterom s funkčnou náplňou občianskej vybavenosti, služieb, voľnočasových aktivít a komunitných funkcií. Vnútroblokové priestory budú obsahovať funkčne diferencovaný verejný priestor a funkčne zónovanú verejnú zeleň. V súlade s územným plánom zóny pre návrh komplexu polyfunkčných budov bude prelínanie prevládajúcej funkcie trvalého bývania rôznych kategórií s funkciou pracovných a kancelárskych priestorov a s funkciou služieb, obchodu a voľnočasových športových, kultúrnych a komunitných aktivít s ponukou dostatočného počtu a druhovosti parkovacích miest na teréne, v podzemí, či v parkovacom domeLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.