15. 10. 2019  6:12 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: POLYFUNKČNÝ OBYTNÝ KOMPLEX - NOVÉ CENTRUM- BRATISLAVA,PETRŽALKA
Názov témy anglicky: POLYFUNCTIONAL RESIDENTIAL COMPLEX - NOVÉ CENTRUM - BRATISLAVA,PETRŽALKA
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Abstrakt: Špecifikom riešeného územia je problematika návrhu nového bývania v polohe centrálnej rozvojovej osi Petržalky v tesnej nadväznosti na prímestskú zónu staronového Chorvátskeho ramena s budúcim rekreačným potenciálom zeleného koridoru. V centre riešeného územia je plánovaná poloha integrovanej zástavky električky resp. MHD všeobecne. Jej poloha je pre budúcu zástavbu limitom a potenciálom zároveň, predpokladajúcim vznik lokálneho centra tejto mestskej časti s jeho multifunkčnou skladbou obchodnej , či kultúrnej a voľnočasovej vybavenosti miestneho prípadne mestského významu ( jestvujúci kostol Sv. Rodiny s parkovou zeleňou, vodný prvok Chorvátskeho ramena s parkovou zeleňou so športovou či kultúrno-spoločenskou a voľnočasovou funkciou). Predmetom návrhu diplomovej práce bude komplex objektov s prevažne obytnou funkciou, s viacfunkčným, prípadne viacúrovňovým parterom s funkčnou náplňou občianskej vybavenosti, služieb, voľnočasových aktivít a komunitných funkcií. Vnútroblokové priestory budú obsahovať funkčne diferencovaný verejný priestor a funkčne zónovanú verejnú zeleň. V súlade s územným plánom zóny pre návrh komplexu polyfunkčných budov bude prelínanie prevládajúcej funkcie trvalého bývania rôznych kategórií s funkciou pracovných a kancelárskych priestorov a s funkciou služieb, obchodu a voľnočasových športových, kultúrnych a komunitných aktivít s ponukou dostatočného počtu a druhovosti parkovacích miest na teréne, v podzemí, či v parkovacom domeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.