19. 11. 2019  21:21 Alžbeta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav architektúry obytných budov (FA)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Název tématu anglicky: Multifunctional residential complex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Abstrakt: V novom návrhu konceptu využitia bratislavskej lokality Harbour City, v minulosti využívanom ako industriálny komplex, sa neuvažuje so zachovaním súčasnej štruktúry ani funkčnej skladby. Širšie územie, vymedzené ulicami Prístavná, Plynárenská, Mlynské Nivy, Bajkalská a mimoúrovňovou križovatkou D1 – Prístavná, je momentálne najväčšou plánovanou biznis zónou v Bratislave. Špecifikom tohoto územia je aj problematika návrhu nového bývania, kde prevládajúca funkcia bývania a administratívy bude obohatená o nové zložky zvyšujúce atraktivitu územia a podporujúce jeho mestský význam. V rámci novo navrhovaného riešenia mestskej zóny, je predmetom návrhu diplomovej práce polyfunkčný obytný komplex, ktorý v sebe sústredí prevažne funkciu obytnú, s viacfunkčným, prípadne viacúrovňovým parterom s funkčnou náplňou občianskej vybavenosti, služieb, voľnočasových aktivít a komunitných funkcií, podporujúcich atraktivitu a mestský charakter prostredia. Spolu s ostatnými objektmi a funkciami tejto novej zástavby a v symbióze s atmosférou génia loci daného územia, by mal tento komplex spoluvytvárať príťažlivé záujmové centrum mestského významu. Vnútroblokové priestory budú obsahovať funkčne diferencovaný verejný priestor a funkčne zónovanú verejnú zeleň. Riešenie objektu musí zohľadňovať situovanie ostatných navrhovaných objektov v riešenom území i mimo neho.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.