28. 1. 2020  1:17 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav architektúry obytných budov (FA)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Názov témy anglicky: Multifunctional residential complex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Abstrakt: V novom návrhu konceptu využitia bratislavskej lokality Harbour City, v minulosti využívanom ako industriálny komplex, sa neuvažuje so zachovaním súčasnej štruktúry ani funkčnej skladby. Širšie územie, vymedzené ulicami Prístavná, Plynárenská, Mlynské Nivy, Bajkalská a mimoúrovňovou križovatkou D1 – Prístavná, je momentálne najväčšou plánovanou biznis zónou v Bratislave. Špecifikom tohoto územia je aj problematika návrhu nového bývania, kde prevládajúca funkcia bývania a administratívy bude obohatená o nové zložky zvyšujúce atraktivitu územia a podporujúce jeho mestský význam. V rámci novo navrhovaného riešenia mestskej zóny, je predmetom návrhu diplomovej práce polyfunkčný obytný komplex, ktorý v sebe sústredí prevažne funkciu obytnú, s viacfunkčným, prípadne viacúrovňovým parterom s funkčnou náplňou občianskej vybavenosti, služieb, voľnočasových aktivít a komunitných funkcií, podporujúcich atraktivitu a mestský charakter prostredia. Spolu s ostatnými objektmi a funkciami tejto novej zástavby a v symbióze s atmosférou génia loci daného územia, by mal tento komplex spoluvytvárať príťažlivé záujmové centrum mestského významu. Vnútroblokové priestory budú obsahovať funkčne diferencovaný verejný priestor a funkčne zónovanú verejnú zeleň. Riešenie objektu musí zohľadňovať situovanie ostatných navrhovaných objektov v riešenom území i mimo neho.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.