Oct 16, 2019   1:41 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Title of topic in English: Multifunctional residential complex Harbour City – Bratislava, Ružinov
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Summary: V novom návrhu konceptu využitia bratislavskej lokality Harbour City, v minulosti využívanom ako industriálny komplex, sa neuvažuje so zachovaním súčasnej štruktúry ani funkčnej skladby. Širšie územie, vymedzené ulicami Prístavná, Plynárenská, Mlynské Nivy, Bajkalská a mimoúrovňovou križovatkou D1 – Prístavná, je momentálne najväčšou plánovanou biznis zónou v Bratislave. Špecifikom tohoto územia je aj problematika návrhu nového bývania, kde prevládajúca funkcia bývania a administratívy bude obohatená o nové zložky zvyšujúce atraktivitu územia a podporujúce jeho mestský význam. V rámci novo navrhovaného riešenia mestskej zóny, je predmetom návrhu diplomovej práce polyfunkčný obytný komplex, ktorý v sebe sústredí prevažne funkciu obytnú, s viacfunkčným, prípadne viacúrovňovým parterom s funkčnou náplňou občianskej vybavenosti, služieb, voľnočasových aktivít a komunitných funkcií, podporujúcich atraktivitu a mestský charakter prostredia. Spolu s ostatnými objektmi a funkciami tejto novej zástavby a v symbióze s atmosférou génia loci daného územia, by mal tento komplex spoluvytvárať príťažlivé záujmové centrum mestského významu. Vnútroblokové priestory budú obsahovať funkčne diferencovaný verejný priestor a funkčne zónovanú verejnú zeleň. Riešenie objektu musí zohľadňovať situovanie ostatných navrhovaných objektov v riešenom území i mimo neho.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.