24. 8. 2019  21:54 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Koordinačné zlúčeniny s magnetickou bi- alebo multistabilitou - materiály pre novú generáciu pamäťových zariadení
Názov témy anglicky: Coordination compounds showing the magnetic bi- or multistability – materials for new generation of memory devices
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marian Koman, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Anotácia: Objektom skúmania predkladaného dizertačného projektu bude syntéza a charakterizácia nových koordinačných zlúčenín prechodných kovov a/alebo lantanoidov so zameraním na ich magnetické vlastnosti. Cieľom bude pripraviť nové materiály, ktoré by vykazovali špeciálne magnetické efekty akými sú napríklad „spin crossover“, „single molecule magnetism“ alebo „single chain magnetism“. Tieto typy materiálov sú atraktívne z hľadiska aplikácií v rôznych odvetviach nanotechnológií - vysoko kapacitné pamäťové nosiče (hard disky v PC), displeje, MRI, spinotronika... – nakoľko vykazujú magnetickú bi- a/alebo multistabilitu na molekulovej úrovni. Počas riešenia projektu sa doktorand oboznámi s pokročilou organickou a koordinačnou syntézou, pričom z hľadiska charakterizácie novopripravených látok si osvojí aj potrebné analytické a spektrálne metódy. Dôležitým stupňom riešenia dizertačného projektu bude charakterizácia magnetických vlastností komplexov pomocou magnetických meraní na MPMS SQUID magnetometri.
Anotácia anglicky: Proposed PhD project is oriented on the synthesis and characterization of magnetically active transition metal and/or lanthanide complexes showing specific magnetic phenomena like spin crossover effect, single molecule magnetism or single chain magnetism. Such coordination compounds exhibit magnetic bi- or multistability and in this sense are very attractive from the application point of view. Possible technological utilization might be in the case of high capacity memory devices, display technologies, spinotronics, contrast agents for magnetic resonance imaging etc. PhD study will be focused on the advance organic and coordination synthesis of mononuclear and polynuclear complexes. New-prepared compounds will be characterized by analytical and spectral methods and magnetic properties will be studied by means MPMS SQUID magnetometry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ANCH anorganická chémia-- nezadané -- -- nezadané --