Sep 21, 2019   7:18 p.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Koordinačné zlúčeniny s magnetickou bi- alebo multistabilitou - materiály pre novú generáciu pamäťových zariadení
Title of topic in English: Coordination compounds showing the magnetic bi- or multistability – materials for new generation of memory devices
State of topic: approved (prof. Ing. Marian Koman, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Chemistry - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Annotation: Objektom skúmania predkladaného dizertačného projektu bude syntéza a charakterizácia nových koordinačných zlúčenín prechodných kovov a/alebo lantanoidov so zameraním na ich magnetické vlastnosti. Cieľom bude pripraviť nové materiály, ktoré by vykazovali špeciálne magnetické efekty akými sú napríklad „spin crossover“, „single molecule magnetism“ alebo „single chain magnetism“. Tieto typy materiálov sú atraktívne z hľadiska aplikácií v rôznych odvetviach nanotechnológií - vysoko kapacitné pamäťové nosiče (hard disky v PC), displeje, MRI, spinotronika... – nakoľko vykazujú magnetickú bi- a/alebo multistabilitu na molekulovej úrovni. Počas riešenia projektu sa doktorand oboznámi s pokročilou organickou a koordinačnou syntézou, pričom z hľadiska charakterizácie novopripravených látok si osvojí aj potrebné analytické a spektrálne metódy. Dôležitým stupňom riešenia dizertačného projektu bude charakterizácia magnetických vlastností komplexov pomocou magnetických meraní na MPMS SQUID magnetometri.
Annotation in English: Proposed PhD project is oriented on the synthesis and characterization of magnetically active transition metal and/or lanthanide complexes showing specific magnetic phenomena like spin crossover effect, single molecule magnetism or single chain magnetism. Such coordination compounds exhibit magnetic bi- or multistability and in this sense are very attractive from the application point of view. Possible technological utilization might be in the case of high capacity memory devices, display technologies, spinotronics, contrast agents for magnetic resonance imaging etc. PhD study will be focused on the advance organic and coordination synthesis of mononuclear and polynuclear complexes. New-prepared compounds will be characterized by analytical and spectral methods and magnetic properties will be studied by means MPMS SQUID magnetometry.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ANCHxA Inorganic Chemistry-- not entered -- -- not entered --